Dokument-Nr. 6556

Ow-Felldorf, Sigismund Felix von: [Kein Betreff]. Passau, 14. Dezember 1917

Eminentissimi Patres!
Responsa ad ea, quae S. C. de Seminariis et de Studiorum Universitatibus de Seminariorum Clericorum statu seu conditione quaesivit, iis quae hic sequuntur eidem Sacrae Congregationi humiliter propono:
I.
Exstat Seminarium dioecesanum erectum juxta normas Concordato Bavarico sancitas, divisum in Seminarium majus vel Clericorum (ex anno 1828), S. Stephano dicatum et in urbe Passaviensi situm, et in 3  seminaria minora vel puerorum, et quidem:
Seminarium ad S. Valentinum in urbe Passaviensi (ex anno 1843) Seminarium ad S. Maximilianum, etiam Passaviae (ex anno 1843) [S]eminarium ad S. Joseph in oppido Burghausen (ex anno 1890).
--
S. Fabrica Seminarii Clericorum aedes veteres et aedificationem novam illis cohaerentem complectitur; alumnu<i>s2 circiter 0 continendis est capax, disciplinaribus et hagienicis3 [sin]gulis respondens, a servitutibus et a vicinorum introspectu bene, hortoque et atriisad recreationem instructa.
- Seminarium ad S. Valentinum etiam ex aedificatione veteri recentiori compositum est; capax esset conti<n>endis4  170-180 [Ein Wort unlesbar]teris; hisce temporibus adsunt 70, qui cursus superiores Gymnasii publici frequentant. Regulis disciplinaribus et hygien[ni]cis respondet, horto et aula ad recreationem est instructum. - Seminarium ad S. Maximilianum, etiam Passaviae, in aedibus in Sacerdotibus exercitis excipiendis destinata<is>5, ideoque
2
disciplinaribus et haygienicis6 non ita congruenter res[b]us, sed, quantum fieri potuit, accomodatis. Caret horto, sed magnum pueris pro recreatione patet. Capax est continendis [r]is, cursibus inferioribus Gymnasii publici adscr<i>ptis7.
[Ordin]arium ad S. Joseph in oppido Burgah<a>usen8 etiam ex aedificeribus et recentioribus compositum, regulis disciplinaribus enicis sufficienter respondet hortoque est instructum. Ca continendis 80 pueris, qui gymnasium publicum in oppido frequentant.
[Unleserlich]ticationis domus non adest neque spes est ut comparetur.
II.
[R]itus Seminarii majoris attingunt quotannis summam 40.000 [unleserlich], reditus Seminariorum minorum summam centumtriginta millium [unleserlich], qui reditus partim proveniunt ex bonis immobilibus, partim [u]na quidem ex parte ex titulis debiti publici, ex censibus, ex piis oblationibus, ex eleemosynis, quae statis anni tem[unleserlich] in ecclesiis erogantur, ex Missarum pro populo stipendiis [unleserlich]estis (suppressis) de Apostolicae Sedis venia perceptis. Tui[unleserlich] norum Seminariorum omni qua par est diligentia consulitur, superest e reditibus, convertitur in sortem.
[Pe]siones quae ab alumnis essent solvendae, sunt 420 marcarum [o]ribus et 410 marcarum pro minoribus, quae tamen a perpaucis eapse solvuntur, cum longe major pars sive gratuito sive [unleserlich]sione remissiore alatur.
[M]ensae in honorarium praepositorum, in famulorum salarium, [unleserlich]nenta omnium in Seminario degentium, in tributa publica, servationem aedificiorum etc. fiunt quotannis in semi-
3
[narii] [ma]jore 38-40000 marcarum, i[n] minoribus 125000-130000 marcarum [ae]re alieno minime gravatur.
Quae a funatoribus sunt praesripta. rite observantur.
[q]uoad rationem introitus et exitus vide n.5 et 7!
III.
[Rectore]s sunt Seminarii majoris sacerdos Josephus Irringer, 55 annos [natus] [a]ntea rector seiminarii minoris ad S. Maximilianum, deinde parochi vulgo Aigen; rector seminarii minoris ad S.Valentium est [sacerdo]s Georgius Pentner, 42 annos natus, antea viceparochus in ci[vitate] Zwiesel et rector seminarii ad S.Maximilianum est sacerdos Franciscus X.Rambousek, [unleserlich] [anno]s natus, antea praefectus seminarii puerorum ad S.Valentinum; [unleserlich] Seminarii ad S. Joseph est sacerdos Ferdinandus Ranzinger, 43 [annos] [na]tus, antea viceparochusin civitate Berghausen; omnes pru[denti] doctrina, integritate vita omnino eminent, ita ut alumnis sa[cris] [unleserlich] exhibeant exemplum, quo ipsi ad disciplinas ediscendas et [unleserlich]ates excolendas accendantur. Item omnes paternam alumnorum [unleserlich]abent et eos aliquando separatim audiunt, hortantur et opport[une] [cor]rigunt et demandatum sibi officium fortiter et suaviter ex[unleserlich][s]tudent.
[D]octor seminarii majoris et seminarii Burghusiensis ab uno, [unleserlich] seminariorum ad S. Valentinum et ad S. Maximilianum a tri[bus] sacerdotibus adjuvantur. Omnes isti vicerectores s.disciplinae [unleserlich]ti prudentia et doctrina ac morum integritate praestant ut sibi commissum rite valeant obire. Alii praefecti contuber-non adsunt.
4
In Seminario majore adest magister pietatis, vulgo Director ritualis, quiin seminario deig, (in seminariis minoribus non), [neq]ue ullo alio officio implicatur; ea qua par est prudentia, [doc]trina et pietate ornatur atque fingendis alumnorum animis sinceram et solidam pietatem totus incumbit.- Praeter ipsum ecclesia Cathedrali alii confessarii ordinarii et extraordinarii sunt deputati, qui pietate et doctrina praestantes spiritualibus tyronum necessitatibus succurrunt eosque in soliditate [discipl]inae dilectionis instituunt. Rectores seminariorum minorum [unleserlich]ries in quolibet mense exhortitationibus in oratorio habitis [alu]mnos ad veram pietatem inflammare student.
Alumni omnes quum Lycea et Gymnasia publica frequentent, Ma-[unleserlich] tri non adsunt in Seminariis.
Deest praefectus studiorum proprius, quum integrum scholasti[cum] negotium incumbat primo loco rectoribus Lycei et Gymnasii [pub]lici.
Deest oeconomus proprius, sed adest administrator fundi pro [sem]inario majore et unus pro minoribus, qui patrimonium Seminar[i]um tamquam boni patresfamilies administrant dependenter Episcopo et Curia Episcopali et una cum commissione episco[pal]i pro Seminariis destinata iis omnibus diligenter prospici[unt] , quae Oeconomi muneris sunt.
Adsunt deputati pro disciplina et oeconomia, eorumque con[sil]ium ab Ordinario juxta juris normam requiritur.
In praesens sunt propter bellum ingens tantum 5 alumni in[unleserlich] ni in Seminario majore:in Seminario minore ad S.Valentinum tum 70, ad S. Maximilianum 119, ad S.Joseph 65. Eorum numerus
5
sis necessitatibus non est par, saltem in seminario majore. [II] qui ad statum clericalem non aspirent, non admittuntur vel ensi dimittuntur.
externi, uno excepto qui valetudinis causa extra Seminarium cogitur, non adsunt. Extra dioecesim in praesens alumni non fruuntur, sed tempore pacis 5-8 alumni locis fundatis in Semi[nario] clericali Georgiano Monacensifruuntur. Clerici alterius dioe[cesis] in Seminarium diocesenaum non sunt recepti. In Seminario majore sunt 4 famuli et 4 famulae, inquolibet [Seminar]io minore 3-4 famuli et 4-5 famulae. Immo qua potest cura [unleserlich]ribus seliguntur et rectoribus inspicientibus in pietate et servantur et officiis suis satisfaciunt.
IV.
Pietas et disciplina monitis salutaribus Rectorum, precibus piis devotionibus incoomuni habitis, S. Missae sacrificio celebrato excolitur; ad Sacramenta ad minus altera heb[odoma]da, plurimi vero saepius accedunt et frequens S. Communio ipsi congruenter commendatur. Spiritualia exercitia,plerumque sacerdote regulari accersito, semel in anno per 5 dies habentur. In Seminario majore regulariter bis in hebodomada habetur de [unleserlich] spiritualibus instructio cum pia exhortantione et alumnis [unleserlich]duntur principia vitae asceticae et mysticae; pro junioribus dicatur doctrina christiana juxta normas catechismi majoris [dioe]cesani duabus lectionibus in qualibet hebdomada.
Statuta seminarii majoris sunt de anno 1905, seminariorum [ea]rum de anno 1890 et rite servantur; horarium pro quotidianis [a]nnorum occupationibus adamussim servatur.
6
Generatim bene.-Minime.-
Minime.-Quoad alumnorum correctionem et expulsionem servantur [unleserlich]e a.S.Concilio Tridentino et a Summis Pontificibus sunt [r]escripta.
Cessat.
Cum rusticationis domus non adsit, alumni ad suos tempore [unleserlich]ionis ad suos revertuntur et parochi juxta prascriptum [dio]ecesanum tenentur de iis curam habere et Ordinarium et rec[unleserlich] de illorum agendi ratione, frequentia Sacramentoru et si[unleserlich] scriptis certiores reddere.
Si aliqui alumndi cum Ordinarii venia publicas civiles studiorum Universitates frequentant, regulae a S.Sede statuta pro [unleserlich]e servantur ut a perversione custodiantur et a fide vel ab [Eccl]esiasticae vitae institutis non deflectant.
[T]empore pacis clerici servitium militare obire non coguntur; in bello stipendia merentur, jurisdictioni et inspectioni episcopi Monaciensis et Frisingensis, uti Ordinarii Castrensis [d]iciuntur; de conditionibus statuendis, quibus Clerici post [stip]endia ad Ordines sacros promoventur, Epicsopi Bavariae ad[unleserlich] inter se consilia conferunt.
V.
Studia humaniora curriculo 9 annorum methodo in omnibus [unleserlich]i Bavarici Gymnasiis recepta perficiuntur, eo profectu, ut [unleserlich]s qui ad studia philosophica et theologiae admittuntur,
[disc]iplinis praeparatoriis sufficienter instructi inveniantur.
7
[1])Studia philosophiae unno [sic] anno frequentando Praelectiones et [ex]ercitationes in Lyceo publico, quae secundum auctores probatos [ju]xta Praescripta ecclesiastica et lingua vernacula traduntur, solvuntur. -24 theses philosophicae s S. Congregatione veluti [unleserlich]tae normae directivae propositae, non quidem stricte explican[unleserlich], sed doctrina tradita illarum sententiis non repugnat.
[Di]sciplinae quae historiam profanam, scientias naturales, Physicam, Mathesim, linguas externas et similia excolunt, accessive tra[dun]tur. Adsunt disceptationes scholasticae de re philosophica.-
[Pr]ofectus alumnorum sunt boni.
[2]) Studium S.Theologiae 4 annis lingua vernacula secuntum tex[tum] et methodum auctorum probatorum absolvuntur. Summa Theologica Thomae prae manibus habetur et saltem quoad partes explicatur.
[Ac]cessive traduntur theologia fundamentalis, theologia moralis, [iu]s canonicum, historia ecclesiastica, S. Scriptura utriusque Testa[me]nti, theologia pastoralis necnon disciplinae auxiliatrices et [li]nguae orientales.- Profectus alumnorum sunt boni.
[3]) Clerici in sacris caeremoniis, in cantu liturgico et in iis [pr]actice instituuntur, quae respiciunt Sacramentorum administrationem praesertim quoad modum audiendi confessiones Evangelii [ex]planationem et Catechismi traditionem, visitationem infirmorum, [re]ctam et dignam agendi rationem et omnia alia, quae Sacerdotem ire decet ab initio suscepti ministerii.
[4]) Alumni a lectiones librorum et diariorum quae eos a studiis strahere possint, juxta praescripta ecclesiastica pro posse [pr]ohibentur.
8
Fiunt examina finalia, juxta praescripta Gubernii civilis et [unleserlich]iae Episcopalis, sed praemia non donantur. - Seminarium facultate conferendi gradus academicos non gaudet.- Clerici majoris [re]s obtinere possunt gradus academicos inaliqua Universitate [unleserlich]ili sive in facultate philosophia sive theologica.
Adsunt in gymnasiis et lyceis publicis, quae alumni frequentant
Utique.
VI)
Priusquam alumni ad s.Ordines promoveantur, omnes periculum theologia dogmatica et morali, de jure canonico, de historia ecclesiastica et de Sacra Scriptura utriusque testamenti coram [Epi]scopo vel eius Vicario Generali subire tenentur; de pietate, [unleserlich]ae integritate aliisque requisitis ad statum sacerdotalem [unleserlich] tores saepius testimonia accurate deponunt, Episcopus quoque [unleserlich]e cum singulis eorum ante ordinationem Subdiaconorum et [unleserlich] scrutinium orale et personale instituit. Adamussim [s]ervantur quae a S. Concilio Tridentino et a Summis Pontificibus hac de re sunt praescripta.-
S. Tonsura et quattuor minores ordines conferri solent se[cun]do anno, intra curriculum studiorum theologiae, s.ordines [unleserlich]ores vero ultimo (=quarto) anno, et quidem in Ecclesia Cathe[dra]li et si agitur de uni vel duobus, in Oratorio Seminarii [unleserlich]oris.- Exercitia spiritualia singulis Ordinationibus semper [unleserlich] emittuntur per dies quinque juxta methodum S. Ignatii. Inter[unleserlich] tia servantur intra Ordines minores et Subdiaconatum, Diaco[unleserlich] us vero proxima die post Subdiaconatum, Presbyteratus autem [unleserlich]avo mense post Diaconatum confertur.- Clerici suscepti ordi[unleserlich] munia (in Ecclesia Cathedrali) obeunt.
9
Ordinarius pluries in anno Seminaria invisit et sedulo vigi[unleserlich] Praepositi officia sua rite impleant et sedulo cognoscere agit quo spiritu alumni agantur, quaenam sit eorum pietas, nam in studiis profectus, eosque adhortatur ad perpetuum virum omnium exercitium, maxime vero humilitatis, pueritatis, cari[unleserlich] erga Deum et proximum.
purpuram reverenter exosculans, et me ispum et hanc dioece[sem] curae meae concreditam Vobis, Patres Eminentissimi, enixe [unleserlich]
Eminentiarum Vestrarum
famulus obsequiosissimus
+ Sigismund Felix,
Epps Passariem.
1, oben am rechten Seitenrand hds. von Pacelli notiert: "Passau".
1Seitenzählung von den Editoren eingefügt.
2Hds. vom Verfasser eingefügt.
3Hds. vom Verfasser gestrichen.
4Hds. vom Verfasser eingefügt.
5Hds. vom Verfasser gestrichen und eingefügt.
6Hds. vom Verfasser gestrichen.
7Hds. vom Verfasser eingefügt.
8Hds. vom Verfasser gestrichen und eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Ow-Felldorf, Sigismund Felix von, [Kein Betreff], Passau vom 14. Dezember 1917, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 6556, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/6556. Letzter Zugriff am: 27.01.2023.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 10.09.2018.