Dokumente vom Freitag, 12. November 1926

1 Dokument