Dokumente vom Samstag, 6. November 1926

1 Dokument